Zero tolerance voor ‘lozers’ bij Dessain Printing

Met het beleid « zero tolerance voor lozers » produceert Dessain Printing zonder de minste industriële lozing en beantwoordt de drukkerij daarmee aan de strenge richtlijnen van de Vlaamse Milieumaatschappij die gelden om het statuut van nullozer te verkrijgen.
De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.


Chemieloze platenproductie
De offsetplaten die vooralsnog onvermijdelijk zijn in het drukproces worden bij Dessain vervaardigt zonder chemische hulpmiddelen. Ook hier weer ee bewijs dat grote en kleine investeringen voor een beter milieu zorgen. De platen zelf worden na gebruik voor 100% gerecycleerd.